სტატია საქართველოს სასკოლო სახელმძღვანელოების გენდერული სოციალიზაციის შესახებ გამოქვეყნდა ჟურნალში "Journal for Multicultural Education". სტატია შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JME-05-2022-0065/full/html