• გენდერული სტატისტიკა

ქალი და კაცი საქართველოში, 2018 წლის მონაცემები. 

სტატისტიკური პუბლიკაცია