• გენდერი განათლებაში

მეცნიერული კვლევები ადასტურებს, რომ, თანაბარი საგანმანათლებლო შესაძლებლობები გოგონებისა და ბიჭებისათვის განვითარების ერთ-ერთი უმთავრესი დეტერმინატორია, რომელიც პოზიტიურ გავლენას ახდენს ქვეყნის წინსვლაზე ყველა სასიცოცხლო სფეროში. წარმოდგენილი ნაშრომი შერეული ტიპის კვლევას აერთიანებს და მისი ძირითადი მიზანია გაარკვიოს, რამდენად უზრუნველყოფს ქვეყანაში არსებული განათლების პოლიტიკა და განხორციელებული ინტერვენციები გენდერულ თანასწორობის პრინციპების დამკვიდრებას საქართველოს სასკოლო სივრცეში.

 კვლევის ავტორია განათლების სპეციალისტი ნათია გორგაძე.  კვლევა  განხორციელებულია   2015 წელს განათლების მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად და პუბლიკაცია წარმოადგენს ავტორის სადისერტაციო ნაშრომს. 

კვლევის ანგარიშის ელ. ვერსია