• ალტერნატიული ანგარიშები

გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენციის (CEDAW) ალტერნატიული ანგარიში

ანგარიში ხელმიჯსაწვდომია შემდეგ ბმულზე